O Magdaleni

Magdalena - klinika za kardiovaskularne bolesti Medicinskog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku ugovorna je ustanova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) te osiguravajućih društava Croatia osiguranje i GRAWE.

Djelatnosti koje obuhvaća su prevencija, kompletna neinvazivna i invazivna dijagnostika te perkutano i kirurško liječenje kardiovaskularnih bolesti.

Naša je misija smanjiti pojavnost i posljedice kardiovaskularnih bolesti u društvu kroz sustavno unapređenje preventivnih, dijagnostičkih i terapijskih postupaka te kontinuiranu edukaciju medicinskih radnika i znanstvena istraživanja.   

Godišnje se u Magdaleni obavi više od 4300 hospitalizacija, 10000 ambulantnih kardioloških, kardiokirurških pregleda, ultrazvučnih pregleda i kontrola elektrostimulatora srca, 3500 perkutanih dijagnostičkih i intervencijskih zahvata te više od 540 kardiokirurških i vaskularnih operacija.

Magdalena je uključena u Hrvatsku mrežu urgentne perkutane koronarne intervencije, odnosno 24 sata dnevno zbrinjava bolesnike Krapinsko-zagorske županije s akutnim infarktom miokarda.

U Magdaleni se godišnje obavi preko 14000 telemedicinskih kardioloških konzultacija u Pozivnom centru koji radi 24 sata na dan cijelu godinu.

Dostupnost naših usluga je povećana otvaranjem Poslovne jedinice u Zagrebu gdje se obavlja kompletna neinvazivna dijagnostika i liječenje kardiovaskularnih bolesti.

Osnovne odlike Magdalene su sveobuhvatnost u liječenju kardiovaskularnih bolesti, veliki broj godišnjih dijagnostičkih i terapijskih postupaka uz minimalan broj komplikacija, skraćeno trajanje hospitalizacije zbog dobre organizacije, uvođenje novih medicinskih tehnologija u svakodnevnu praksu te stalna kontrola kvalitete što je potvrđeno ISO standardom.