Izvadak iz Zakona o zaštiti prava pacijenata (NN 169/04 i 37/08) koji svakom pacijentu jamči opće i jednako pravo na kvalitetnu i kontinuiranu zdravstvenu zaštitu primjerenu njegovu zdravstvenom stanju, sukladno općeprihvaćenim stručnim standardima i etičkim načelima, u najboljem interesu pacijenta uz poštivanje njegovih osobnih stavova:

 

Pacijent

 

Pacijentom se u smislu ovoga Zakona smatra svaka osoba, bolesna ili zdrava, koja zatraži ili kojoj se pruža određena mjera ili usluga u cilju očuvanja i unaprjeđenja zdravlja, sprječavanja bolesti, liječenja ili zdravstvene njege i rehabilitacije.

 

Pravo na suodlučivanje

 

Pravo na suodlučivanje pacijenta obuhvaća pravo pacijenta na obaviještenost i pravo na prihvaćanje ili odbijanje pojedinoga dijagnostičkog odnosno terapijskog postupka, a iznimno se može ograničiti samo kada je to opravdano njegovim zdravstvenim stanjem u slučajevima i na način posebno određenim ovim Zakonom.

 

Pravo na obaviještenost

 

Pacijent ima pravo na potpunu obaviještenost o:

 

 • svome zdravstvenom stanju, uključujući medicinsku procjenu rezultata i ishoda određenoga dijagnostičkog ili terapijskog postupka
 • preporučenim pregledima i zahvatima te planiranim datumima za njihovo obavljanje
 • mogućim prednostima i rizicima obavljanja ili neobavljanja preporučenih pregleda i zahvata
 • svome pravu na odlučivanje o preporučenim pregledima ili zahvatima i mogućim zamjenama za preporučene postupke
 • tijeku postupaka prilikom pružanja zdravstvene zaštite te daljnjem tijeku pružanja zdravstvene zaštite
 • preporučenom načinu življenja
 • pravima iz zdravstvenoga osiguranja i postupcima za ostvarivanje tih prava.

Pacijent ima pravo dobiti obavijesti na način koji mu je razumljiv s obzirom na dob, obrazovanje i mentalne sposobnosti.

Obavijesti je, na usmeni zahtjev pacijenta, obvezan dati zdravstveni djelatnik visoke stručne spreme, koji pacijentu izravno pruža određeni oblik zdravstvene usluge.

 

Pravo na povjerljivost

 

Pacijent ima pravo na povjerljivost podataka koji se odnose na stanje njegova zdravlja sukladno propisima o čuvanju profesionalne tajne i zaštiti osobnih podataka.

Pacijent ima pravo dati usmenu ili pisanu izjavu o osobama koje mogu biti obaviještene o njegovu prijemu u zdravstvenu ustanovu kao i o njegovu zdravstvenom stanju. Pacijent može imenovati i osobe kojima zabranjuje davanje tih podataka.

 

Pravo na pristup medicinskoj dokumentaciji

 

Pacijent ima pravo na pristup cjelokupnoj medicinskoj dokumentaciji koja se odnosi na dijagnostiku i liječenje njegove bolesti.

 

Pravo na samovoljno napuštanje zdravstvene ustanove

 

Pacijent ima pravo samovoljno napustiti stacionarnu zdravstvenu ustanovu, osim u slučajevima kada bi to štetilo njegovu zdravlju ili zdravlju i sigurnosti drugih osoba.
O namjeri napuštanja ustanove pacijent mora dati pisanu ili usmenu izjavu pred dva istovremeno nazočna svjedoka koji potpisuju izjavu o namjeri pacijenta da napusti ustanovu.

 

Pravo na privatnost

 

Pri pregledu odnosno liječenju, a naročito prilikom pružanja osobne njege pacijent ima pravo na uvjete koji osiguravaju privatnost.

 

Pravo na naknadu štete

 

Pacijent ima pravo na naknadu štete sukladno općim propisima obveznoga prava.

Ako smatrate da niste ostvarili neko od navedenih prava, pritužbu/prigovor možete izraziti na sljedeći način:

 

 • usmeni prigovor možete izjaviti osoblju ustrojbene jedinice (odjel, ambulanta) na koju se prigovor odnosi ili rukovoditelju djelatnosti na kojem se liječi
 • usmeni prigovor ili pismenu pritužbu možete uručiti neposredno u Upravu, putem tajnice ravnatelja ili osobno članu Uprave
 • anonimnu ili potpisanu pritužbu možete ubaciti u označeni sandučić koji se nalazi u visokom prizemlju Klinike Magdalena, pored fotokopirnog aparata
 • pacijent obrazac za pritužbu može dobiti kod odjelnih sestara, na recepciji Klinike Magdalena ili klikom na sljedeći link:
  OBRAZAC ZA PRITUŽBU

 

Ustanova Vam je dužna na pritužbu/prigovor odgovoriti u roku 8 dana.

 

Pacijent može podnijeti pritužbu/prigovor izravno ili:

 

 • Povjerenstvu za zaštitu prava pacijenata Krapinsko-zagorske županije
 • na besplatni Bijeli telefon 0800 200 063
 • nadležnim službama HZZO-a ili putem besplatnog telefona 0800 7999
 • nadležnom Ministarstvu, komorama i sudu.